این دستگاه ها هم به صورت آکبند و هم کارکرده به فروش می رسد این دستگاه ها هم به صورت آکبند و هم کارکرده به فروش می رسد این دستگاه ها هم به صورت آکبند و هم کارکرده به فروش می رسد این دستگاه ها هم به صورت آکبند و هم کارکرده به فروش می رسد